Các bước giải quyết thủ tục hành chính_PGD

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
STTCÁC BƯỚCTRÌNH TỰ THỰC HIỆNBỘ PHẬN
CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
THỜI GIAN TIẾP NHẬN
VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
CƠ QUAN PHỐI HỢP (nếu có)TRÌNH CÁC CẤP CÓ THẨM QUYỀN CAO HƠN (nếu có)MÔ TẢ QUY TRÌNHLỆ PHÍ
123456789
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1. Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàyPhòng TCKH, TNMT, QLĐT, UBND xã, phường liên quankhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)21 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 25 ngày    
2. Thủ tục sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàyPhòng TCKH, TNMT, QLĐT, UBND xã, phường liên quankhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)21 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 25 ngày    
3. Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàyPhòng TCKH, TNMT, QLĐT, UBND xã, phường liên quankhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)06 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 10 ngày    
         
4. Thủ tục thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Nguyễn Thanh Minh thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtNguyễn Thanh Minh (CV)08 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 12 ngày    
5. Thủ tục đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Nguyễn Thanh Minh thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtNguyễn Thanh Minh (CV)06 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 10 ngày    
         
6. Thủ tục giải thể hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Nguyễn Thanh Minh thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtNguyễn Thanh Minh (CV)06 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 10 ngày    
7. Thủ tục Thành lập trường Tiểu học
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)26 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 30 ngày    
8. Thủ tục sáp nhập, chia tách Trường Tiểu học
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)26 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 30 ngày    
         
9. Thủ tục giải thể Trường Tiểu học
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)11 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 15 ngày    
10. Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)26 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 30 ngày    
         
11. Thủ tục sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)26 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 30 ngày    
12. Thủ tục giải thể Trường Trung học cơ sở
1Bước 1Tiếp nhận
hồ sơ
Bộ phận HCC chuyên ngành01 ngàykhôngkhôngHồ sơ nộp tại TTHCC do bộ phận HCC chuyên ngành tiếp nhận. Đ/c Trần Ngọc Sơn chủ trì điều phối thẩm định, đ/c Trần Văn Hà thẩm định và hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND thành phố ký duyệt và nhận kết quả. Bộ phận HCC chuyên ngành trả kết quả cho tổ chức, công dân.không
Chủ trì điều phối thẩm địnhTrần Ngọc Sơn (TP)
2Bước 2Thẩm định, trình phê duyệtTrần Văn Hà (CV)11 ngày
3Bước 3Phê duyệtLãnh đạo UBND thành phố02 ngày
4Bước 4Trả kết quảBộ phận HCC chuyên ngành01 ngày
  Tổng cộng 15 ngày    
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3851418
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal